ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Регламент виконавчого комітету сільської ради

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Заслучненської сільської ради

 

(затверджено рішенням виконавчого комітету від 24 січня 2020 року №1)

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Відповідно до ст.  51  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет Заслучненської сільської ради (далі виконавчий комітет) є її виконавчим органом, їй підконтрольним і підзвітним.              

1.2. Порядок діяльності виконавчого комітету і  його посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в України" та іншими законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями міської ради і власними рішеннями.

1.3. Регламент виконавчого  комітету, внесення змін і доповнень до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету.

 

 Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

2.1. Правовий  статус  виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішенням сільської ради.   

Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, бланки.

2.2. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом сільський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – секретар сільської ради або перший заступник сільського голови відповідно до розпорядження сільського голови.

2.3. Виконавчий комітет:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

- приймає рішення з інших питань, здійснює інші функції відповідно до розмежування повноважень між виконавчими органами міської ради;

2.4. Організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється відповідними виконавчими органами ради.     

 

Розділ 3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

3.1. Одним з основних засобів організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету є планування його роботи. Воно здійснюється згідно з планом, який складається на рік з розбивкою по кварталах і затверджується на засіданні виконавчого комітету.  

3.2. План роботи виконавчого комітету готується і затверджується в такому порядку:

Керівники виконавчих органів ради, постійні комісії сільської ради, члени виконавчого комітету за погодженням з відповідними заступниками сільського голови не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, вносять пропозиції відділу організаційно-кадрової роботи, діловодства та звернень громадян (далі - організаційному відділу виконавчого комітету) щодо питань, які вони вважають доцільними для включення в план роботи.

3.3. Організаційний відділ виконавчого комітету готує проект плану роботи і відповідного рішення про його затвердження.

3.4. Проект рішення про затвердження плану роботи вноситься на засідання виконавчого комітету першим заступником сільського голови не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.

3.5. Зміни до плану роботи (включення, виключення або перенесення термінів розгляду питань) здійснюються організаційним відділом виконавчого комітету за погодженням з першим заступником сільського голови.

3.6. План роботи виконавчого комітету повинен включати:

- перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку Заслучненської сільської об`єднаної територіальної громади, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем соціальної сфери, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету;

- перелік рішень виконавчого комітету, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

-   питання щодо програми економічного і соціального розвитку Заслучненської сільської об`єднаної територіальної громади, сільського бюджету та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;

-  питання про роботу відділів та інших виконавчих органів міської ради з  виконання державних правових актів, рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень, доручень сільського голови, здійснення їх власних (самоврядних) та делегованих повноважень;

- про роботу підприємств, установ, організацій комунальної власності Заслучненської сільської об`єднаної територіальної громади;

- інші питання поточної діяльності виконавчого комітету, виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій.

3.7. Організацію виконання плану роботи виконавчого комітету координує перший заступник сільського голови.

3.8. Перший заступник сільського голови в останній місяць року інформує виконавчий комітет про виконання плану роботи.

3.9. Робота виконавчих органів сільської ради проводиться за піврічними планами (з помісячною розбивкою), затвердженими керівниками виконавчих органів та погоджених першим заступником сільського голови, які готуються до 20 числа місяця, що передує. Плани роботи виконавчих органів складаються за табличною формою: номер по порядку, назва заходу, виконавець, термін виконання, відмітка про виконання.

3.10. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється сільським головою, першим заступником, заступниками сільського голови, секретарем ради, відповідно до розподілу обов’язків.

3.11. До 10 числа місяця, що наступає після звітного періоду, керівниками виконавчих органів надається інформація про виконання плану роботи (з зазначенням причин невиконання запланованих заходів, перенесення терміну виконання) в організаційний відділ виконавчого комітету для узагальнення та підготовки зведеної інформації, яка до 20 числа надається першому заступнику сільського голови.

3.12. Виконавчий комітет може розглядати питання, які не були включені до плану роботи, і приймати по них рішення.

 

Розділ 4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

4.1. Засідання виконавчого комітету сільської ради проводяться щомісяця у третю середу о 14.00 годині, а також скликаються сільським головою в міру необхідності. Сільський голова може визначити інший день або час засідання.

4.2. За 1 день до засідання керівник організаційного відділу виконавчого комітету  готує порядок денний засідання виконавчого комітету на основі плану роботи виконавчого комітету та наданих проектів рішень виконавчими органами сільської ради і надає  першому заступнику сільського голови для підпису, а після цього на погодження сільським головою.

4.3. Погоджений порядок денний оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради (за його наявності), або на дошці оголошень сільської ради з зазначенням часу проведення засідання.

4.4. Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється членами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів сільської ради, створеними комісіями, робочими групами, керівниками комунальних підприємств. У підготовці питань можуть брати участь депутати сільської ради, постійні комісії, громадські організації.

4.5. Загальна підготовка засідань виконавчого комітету покладається на організаційний відділ виконавчого комітету.

4.6. Перед черговим засіданням виконавчого комітету, але не пізніш як за 1 день (до 12-ї години) до нього, організаційним відділом виконавчого комітету доводиться повідомлення до членів виконавчого комітету та інших зацікавлених осіб про час засідання (якщо його буде змінено сільським головою), порядок денний, із зазначенням відповідальних осіб за їх підготовку.

4.7. Безпосередньо перед засіданням організаційний відділ виконавчого комітету надає порядок денний членам виконавчого комітету.

4.8. Проекти рішень, подані для розгляду з порушенням строків, включаються у порядок денний засідання лише за згодою сільського голови.

4.9. Для включення питань до порядку денного, які потребують термінового або невідкладного розгляду подаються листи на ім’я сільського голови за погодженням профільного заступника з викладенням причини термінового розгляду, не пізніше як за день до засідання в організаційний відділ виконавчого комітету.

4.10. Засідання виконавчого комітету веде сільський голова, а у випадку його відсутності – секретар сільської ради або перший заступник сільського голови відповідно до розпорядження сільського голови.

4.11. Засідання правомочні у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету.

4.12. На засідання виконавчого комітету запрошуються: керівники відділів, інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, організацій та установ Заслучненської сільської об`єднаної територіальної громади відповідно до внесених на розгляд питань. У засіданні можуть брати участь голови постійних депутатських комісій та депутати сільської ради, представники засобів масової інформації, громадяни.

4.13. Склад учасників з розгляду питання на засіданні виконавчого комітету визначається керівником виконавчого органу сільської ради, що готував питання, та узгоджується із  першим заступником або заступниками сільського голови  (відповідно до розподілу функціональних обов’язків). Списки запрошених із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, підписані керівниками відповідних підрозділів, передаються до організаційного відділу виконавчого комітету.

4.14. Присутність на засіданні виконавчого комітету доповідачів, а також осіб, які запрошені на засідання  згідно з поданим списком, забезпечує керівник  виконавчого органу  сільської ради, який готує питання.

4.15. Інформування про час та місце засідання безпосередньо членів виконавчого комітету, представників засобів масової інформації, керівників виконавчих органів сільської ради та інших запрошених з основних питань здійснює організаційний відділ виконавчого комітету, який  в день засідання також реєструє членів виконавчого комітету, запрошених.

4.16. На початку засідання сільський голова з’ясовує наявність кворуму, зауваження та пропозиції до порядку денного.

4.17. Порядок денний, затверджується в цілому, з врахуванням підтриманих членами виконавчого комітету пропозицій щодо включення додаткових питань до нього.

4.18. Доповідають на засіданні, як правило, керівники відділів сільської ради, підприємств, установ, організацій Заслучненської сільської об`єднаної територіальної громади, а в разі їх відсутності – заступники керівників, або відповідальні спеціалісти.

4.19. Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету, як правило, надається не більше 10 хвилин, співдоповіді - 5 хвилин, виступів у обговоренні (дискусії) - 3 хвилин, довідок - 1 хвилини. Головуючий може продовжити час виступу або припинити його достроково.

4.20. Виступ на засіданні, обговорення чи дискусія, запитання можливі лише з дозволу  сільського голови (головуючого).

4.21. Для розгляду кожного з основних питань на засіданні виконавчого комітету надається до 20 хвилин.

4.22. У разі необхідності за згодою більшості членів виконавчого комітету, після кожного півторагодинного засідання головуючим оголошується перерва на 10 хвилин.

4.23. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення про це приймається 2/3 присутніх членів виконавчого комітету.

4.24. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

- вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;

- брати участь в обговоренні всіх питань;

- пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

- вносити пропозиції до проекту рішення.

4.25. Запрошені на засідання з дозволу головуючого мають право:

- брати участь в обговоренні винесеного питання;

- давати довідки з питань, що розглядаються;

- задавати доповідачу запитання.

4.26. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, зобов’язані дотримуватися  порядку, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.

За вимогою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

4.27. Інформацію та коментарі для представників засобів масової інформації надає  сільський голова, керівники виконавчих органів сільської ради, які готують питання на розгляд виконавчого комітету.

4.28. Протокол засідання виконавчого комітету підписується сільським головою, а у випадку його відсутності секретарем міської ради або першим заступником сільського голови, відповідно до розпорядження сільського голови.

4.29. Ведення і оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік і зберігання здійснює організаційний відділ виконавчого комітету.

4.30. Протокол оформляється та оприлюднюється протягом 5 робочих днів після засідання із зазначенням результатів поіменного голосування щодо проектів рішень виконавчого комітету.

 

Розділ 5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ

5.1. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, які підписуються сільським головою. У випадку відсутності сільського голови,  рішення підписується посадовою особою, яка виконує його повноваження.

5.2. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій, постійні комісії сільської ради.

5.3. Проекти рішень вносяться на розгляд виконавчого комітету сільської ради керівниками виконавчих органів сільської ради, заступниками сільського голови, керівниками установ та комунальних підприємств.

5.4. Проекти рішень виконавчого комітету надсилаються виконавцями в організаційний відділ для оприлюднення на офіційному сайті (за його наявності), або на дошці оголошень сільської ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду.

5.5. При підготовці проектів рішень необхідно чітко визначити питання, з якого передбачається розробити проект, оцінити його на предмет відповідності чинному законодавству України, раніше прийнятим рішенням сільської ради та виконавчого комітету з цих питань.

5.6. Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність окремим пунктом.

5.7. Якщо в раніше прийнятому  рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення.

5.8. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

5.9. Проекти рішень виконавчого комітету можуть стосуватися виключно його повноважень, як правило,  не повинні перевищувати 2-3 сторінок друкованого тексту, довідки - 3-4 сторінок (з питань економічного і соціального розвитку, бюджету обсяг проекту рішення не обмежується).

5.10. Подані проекти рішень повинні бути лаконічними, відредагованими, включати конкретні заходи чи дії, терміни виконання, відповідальних виконавців, осіб, на яких покладається контроль.

5.11. Проект рішення повинен містити:

- назву;

- преамбулу з посиланням на відповідні статті, пункти нормативно-правових актів;

- резолютивну частину (у разі потреби із зазначенням термінів, дій, що передбачається вчинити, рішень, які необхідно прийняти, заходів, які потрібно здійснити, висновків, визначенням черговості, порядку контролю, оприлюднення чи доведення до відома адресатів, порядку набрання чинності тощо);

- додатки (якщо вони є), завізовані керівником виконавчого органу, який підготував проект рішення;

- у випадку підготовки рішень про внесення змін чи доповнень до попередніх рішень – порівняльні таблиці з викладенням тексту рішення (його частини), який підлягає зміні чи доповненню;

- пояснювальну записку або довідку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

- реєстр документів, підписаний розробником проекту рішення;

- рішення постійної комісії сільської ради  (у передбачених законодавством випадках).

5.12. До проекту рішення додається список осіб, яким необхідно надіслати рішення (довідка про розсилку).

5.13. Проекти рішень друкуються на бланках встановленого зразка.

5.14. Проект рішення обов’язково візується виконавцем. На зворотній стороні останньої сторінки проекти рішень візуються керівником виконавчого органу, який готував проект,  першим заступником, заступником сільського голови, що координує діяльність виконавця, керівником юридичної служби (юристом), та начальником організаційного відділу виконавчого комітету, який здійснює перевірку на відповідність вимогам регламенту,  інструкції з діловодства та реєстрацію даного проекту в електронній базі рішень.

Візування проектів рішень здійснює виконавець.

5.15. Всі проекти рішень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету в обов’язковому порядку візуються першим заступником сільського голови та начальником відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.

5.16. Проекти рішень, які містять доручення відділам сільської ради, підприємствам, організаціям та установам, пов’язані з матеріальними та іншими затратами, повинні бути завізовані їх керівниками та заступниками сільського голови, що координують їх діяльність.

5.17. Додатки до рішень підписуються першим заступником сільського голови.

5.18. Віддруковані, належним чином оформлені і завізовані відповідно до п.5.10 даного регламенту (у паперовому та електронному варіантах), додатки до них, інформації та довідки подаються для реєстрації організаційному відділу виконавчого комітету для формування переліку питань порядку денного.

5.19. Незавізовані проекти рішень до порядку денного чергового засідання виконавчого комітету не включаються.

5.20. Обов’язок своєчасно надати відповідному заступнику сільського голови проект рішення з долученими до нього матеріалами для ознайомлення покладається на керівника виконавчого органу (виконавця), який готував проект рішення.

5.21. Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені зміни, то він візується повторно.

5.22. Відповідальність за якість та повноту підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників виконавчих органів сільської ради,  які є його авторами, а також на  заступників сільського голови, секретаря сільської ради, згідно з розподілом обов’язків між ними.

5.23. Відповідальність за ідентичність електронного та паперового варіантів проектів та прийнятих рішень покладається на керівника виконавчого органу ради, який вносить на розгляд проект рішення.

5.24. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, протягом 3 днів розсилаються організаційним відділом виконавчого комітету адресатам, згідно списку для розсилки, складеного та підписаного виконавцем (особою, що вносить проект рішення на розгляд виконавчого комітету).

Рішення виконавчого комітету оприлюднюються не пізніше п'яти робочих днів з дня їх прийняття. Рішення набуває чинності з моменту оприлюднення, якщо виконавчим комітетом не встановлено пізнішого терміну його вступу в дію.

5.25. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом одного дня після засідання остаточно редагуються визначеними виконавчим комітетом посадовими особами і через організаційний відділ виконавчого комітету подаються на підпис сільському голові.

5.26. Кожне рішення виконавчого комітету має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконавчого комітету ведеться від №1 за наростанням протягом календарного року.

5.27. При необхідності прийняття рішень виконавчого комітету між його плановими засіданнями з дозволу сільського голови або виконуючого його обов’язки, проекти рішень приймаються скликанням позапланового засідання, шляхом візування-опитування членів виконавчого комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо його підписала більша половина членів виконавчого комітету.

Ініціатор такого рішення готує проект, здійснює його візування та передає до організаційного відділу виконавчого комітету для подання на підпис сільському голові.

5.28. Рішення виконавчого комітету, які носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення, про що зазначається окремим пунктом з визначенням відповідальних осіб за їх оприлюднення в засобах масової інформації та на сайті сільської ради (за його наявності).

5.29. На вимогу зацікавленої особи, що випливає з приписів законодавства, організаційним відділом виконавчого комітету їй може бути видано завірену печаткою виконавчого комітету копію або витяг з рішення виконавчого комітету. У випадках, визначених чинним законодавством, на копії робиться напис “Згідно з оригіналом“, зазначається посада відповідальної особи, що завіряє документ, ставиться її підпис, зазначається прізвище та ініціали, зазначається дата візування копії та проставляється печатка виконавчого комітету.

5.30. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані сільською радою.

5.31. Рішення виконавчого комітету з мотивів їх невідповідності чинному законодавству можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

5.32. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.

5.33. Контроль за виконанням рішення забезпечується особами, визначеними у рішеннях та організаційним відділом виконавчого комітету.

 

Розділ 6. ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, ЯКІ НОСЯТЬ РЕГУЛЯТОРНИЙ ХАРАКТЕР.

6.1. Планування діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів рішень виконкому на наступний календарний рік – регуляторних актів здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

6.2. Пропозиції до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів подаються розробниками проектів рішень не пізніше 01 листопада поточного року до організаційного відділу виконавчого комітету, який здійснює їх узагальнення і подає на затвердження виконкому у грудні.

6.3. Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 10-денний термін оприлюднюється на сайті сільської ради (за його наявності) або на дошці оголошень сільської ради.

6.4. При необхідності підготовки рішення виконавчого комітету регуляторного характеру, не включеного до плану, розробник готує пропозиції щодо доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та подає їх до організаційного відділу виконавчого комітету, здійснює їх узагальнення і подає на затвердження виконавчого комітету.

6.5. Затверджені зміни оприлюднюються у той же спосіб і терміни, як і сам план.

6.6. Проект рішення виконавчого комітету регуляторного характеру не може бути прийнятий для розгляду виконкому, якщо відсутній аналіз регуляторного впливу або проект регуляторного акту не був оприлюднений.

6.7. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання пропозицій і зауважень, забезпечення прозорості регуляторного процесу, підвищення ефективності регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд виконавчого комітету.

6.8. Організаційне забезпечення оприлюднення проекту регуляторного акта з аналізом його регуляторного впливу здійснює розробник регуляторного акта.

6.9. Оприлюднення проекту  регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу здійснюється не пізніше 5-ти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

6.10. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити інформацію, передбаченому законодавством.

6.11. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта приймаються розробником проекту регуляторного акта у термін, встановлений розробником (від одного до трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу).

6.12. Після закінчення публічного обговорення розробник протягом 10 робочих днів:
           - аналізує одержані пропозиції та зауваження і розміщує їх у зведену таблицю;
           - у разі потреби за наслідками публічного обговорення коригує проект регуляторного акта;
           - через друковані засоби інформації, сайт сільської ради (за його наявності) або на дошці оголошень сільської ради  інформує територіальну громаду про результати публічного обговорення.

6.13. Кожен проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу вноситься на розгляд виконкому розробником.

6.14. Прийнятий виконкомом регуляторний акт з аналізом регуляторного впливу у 2-х примірниках та електронній копії розробник надає в організаційний відділ виконавчого комітету.

6.15. Виконання заходів з відстеження результативності актів, прийнятих виконкомом, забезпечується розробником при організаційному контролі організаційного відділу виконавчого комітету у відповідності до чинного законодавства.

6.16. Пропозиції виконавчому комітету  про необхідність перегляду регуляторного акта, на підставі аналізу звіту про відстеження результативності прийнятого регуляторного акта, надає розробник спільно з організаційним відділом виконавчого комітету.                                                                        

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ.

7.1. Організація виконання рішень виконавчого комітету здійснюється секретарем ради, заступниками сільського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та іншими посадовими особами виконавчих органів сільської ради.

7.2. Виконання рішень виконавчого комітету забезпечують посадові особи, вказані у документі. Особа, на яку покладено контроль, інформує сільського голову про хід і результати виконання рішення виконавчого комітету.

7.3. Хід виконання рішень виконавчого комітету при необхідності розглядається на оперативних нарадах та заслуховується на засіданнях виконавчого комітету сільської ради.

7.4. У разі неможливості виконання рішення виконавчого комітету у встановлені строки, виконавець, за погодженням профільного заступника сільського голови, готує сільському голові подання про перенесення терміну виконання з обґрунтуванням причин невиконання.

7.5. Рішення виконавчого комітету сільської ради вважається виконаним, якщо вирішені всі питання, поставлені в ньому,  та підготовлена і надіслана до організаційного відділу виконавчого комітету підсумкова інформація щодо виконання рішення. Інформації про хід виконання рішення з резолюцією сільського голови повертаються до організаційного відділу виконавчого комітету для  підготовки проекту рішення виконавчого комітету сільської ради про зняття з контролю.

7.6. Рішення виконавчого комітету знімаються з контролю на його засіданнях прийняттям відповідного рішення. Проект такого рішення готує організаційний відділ виконавчого комітету.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь