ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Положення про постійні комісії сільської ради

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Заслучненської сільської ради

 

(затверджено рішенням сесії сільської ради від 12.11.2020 № 06-09/2020)

 

1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія Заслучненської сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.

1.4. Постійна комісія підзвітна Заслучненській сільській раді та відповідальна перед нею.

1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.

1.7. Кожна постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Заслучненської сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

1.8. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради. Назва комісії має відображати її функціональну спрямованість.

1.9. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

1.10. За наявності технічної та організаційної можливості діяльність постійних комісій висвітлюється на сайті ради та у ЗМІ.

1.11. За наявності у ради офіційного веб-сайту має бути забезпечене:

1.11.1. розміщення на ньому діючої редакції Положення про постійні комісії, склад членів кожної постійної комісії;

1.11.2. плану роботи ради, з зазначенням точних дат проведення чергових засідань, адрес приміщень, відповідальних осіб за проведення засідань комісій;

1.11.3. розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;

1.11.4. завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідань постійних комісій;

1.11.5. розміщення звітів постійних комісій.

1.12. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

1.13. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.14. Постійні комісії можуть проводити спільні засідання. Головуючим на спільних засіданнях постійних комісій обирається один із голів постійних комісій ради. Ведення протоколу спільного засідання комісій доручається одному із секретарів постійних комісій.

1.15. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено лише у випадку, коли така особа перешкоджає роботі комісії.

1.16. Як правило, засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях, виділених радою. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови комісії на час його відсутності) має звернутися до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні комісії.

1.17. Комісії можуть проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова комісії повідомляє секретаря ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

1.18. Організаційно-матеріальне та технічне забезпечення постійних комісій покладається на секретаря ради, якщо не буде прийнято відповідного рішення.

 

2. Завдання та організація діяльності постійних комісій

2.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

2.2. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2.3. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.

2.4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

2.5. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.

2.7. Протокол засідання постійної комісії виготовляється протягом двох робочих днів від дня проведення засідання комісії. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи, не згідні із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

2.8. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

2.9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).

2.10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, сільського голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

2.11. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо розглядаються профільною постійною комісією.

2.12. Якщо на час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні ради стане відомо, що даний проект рішення не був розглянутий хоча би однією з постійних комісій ради, до відання якої належить відповідне питання, головуючий зобов’язаний оголосити про причини такої ситуації, зокрема про відсутність кворуму в комісіях напередодні, відмову комісій розглядати зазначений проект рішення або ж оголосити інші причини, через які питання не було попередньо розглянуте комісією ради.

2.13. Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідань комісій. Повідомлення надсилається секретарем ради за вказівкою голови постійної комісії на електронну пошту депутата або смс-повідомлення. Члени комісії повинні бути сповіщені про засідання комісії не менш як за добу, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години. В повідомленні про засідання постійної комісії, що надсилається на електронну пошту депутата, повинен бути зазначений час і місце проведення засідання, порядок денний та необхідні для вивчення питань матеріали (скановані та електронні документи). Смс-повідомлення про скликання комісії повинно містити лише час і дату засідання постійної комісії.

Електронні адреси, на які депутат бажає отримувати повідомлення, фіксуються у протоколах засідань постійних комісій та повідомляються головою комісії секретарю ради.

2.14. Порядок денний засідання комісії формується головою комісії за власною ініціативою та на підставі подання пропозицій від членів комісії, секретаря ради, сільського голови. До порядку денного включаються питання про проекти рішень внесених на сесію, а також звернення громадян та інші питання, що входять до компетенції комісії. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом позачергового засідання.

2.15. Постійна комісія розглядає проекти рішень ради за наявності усіх віз, передбачених Регламентом ради. У разі відсутності однієї чи кількох віз постійна комісія приймає рішення про можливість розгляду проекту.

2.16. За наявності технічної можливості може здійснюватися аудіофіксація засідань комісії. Носії із записами засідань передаються на зберігання секретарю ради.

2.17. Кожен член комісії має право на виступ на засіданні комісії, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членів комісії надається головуючим в порядку черговості. У випадку виникнення спірної ситуації питання про черговість виступів може бути поставлене на голосування.

2.18. Після виступу членів комісії слово для виступу може бути надано іншим особам, присутнім на засіданні. Сільський голова, секретар ради, староста, автори проекту рішення, депутати ради, що не входять до складу цієї комісії, присутні на засіданні комісії, мають гарантоване право на виступ. Щодо можливості виступу інших осіб комісія приймає рішення шляхом голосування.

2.19. Головуючому заборонено ставити на голосування питання порядку денного, у випадку якщо присутні не реалізували свого права на виступ, в порядку визначеному вище.

2.20. Тривалість виступів:

- для доповіді - 5 хв.

- для співдоповіді - 3 хв.

- для участі в обговоренні - 3 хв.

- заключне слово доповідача - 3 хв.

- для репліки - 1 хв.

2.21. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за процедурним рішення комісії.

2.22. Член постійної комісії може висловити окрему думку щодо розгляду по суті окремого питання. Про окрему думку депутат повідомляє комісію до проведення голосування за певне питання, про що робиться обов’язково робиться відмітка в протоколі засідання комісії.

2.23. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації та можуть готувати проекти рішень ради. Висновки, рекомендації та проекти рішень постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. Результати голосування вносяться до протоколу засідання.

2.24. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на засіданні постійної комісії розглядаються радою чи за її дорученням іншими постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, визначені відповідною комісією. Якщо комісією не визначено строк для розгляду акту постійної комісії, то вважається, що тривалість такого розгляду не може перевищувати 10 днів із дня його отримання адресатом.

2.25. У випадку неможливості постійної комісії через відсутність кворуму зібратись на своє засідання протягом двох сесій ради поспіль, або більше 4 разів протягом року рада може прийняти рішення про ліквідацію відповідної комісії та передачу її функцій іншим комісіям або про зміну складу комісій.

2.26. Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;

- відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

2.27. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.

2.28. Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.

2.29. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.

 

3. Голова постійної комісії

3.1. Голова комісії здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.

3.2. Порядок обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Регламентом ради.

3.3. Голова постійної комісії:

3.3.1. Скликає і веде засідання комісії.

3.3.2. Дає доручення членам комісії.

3.3.3. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

3.3.4. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

3.3.5. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

3.3.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

3.3.7. Забезпечує гласність в роботі комісії.

3.3.8. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює особа, визначена комісією при формування структури комісії.

3.4. Голова комісії несе персональну відповідальність за дотримання процедури скликання засідань постійної комісії. Перешкоджання у реалізації цього права (зокрема, проведення засідань всупереч визначеним цим Положенням чи іншими рішеннями ради процедурам) є перешкоджанням в реалізації повноважень депутата місцевої ради, що тягне відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

 

4. Перелік та напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, антикорупційної політики та регламенту, розглядає:

 • питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 • питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 • питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 • питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
 • питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта.
 • здійснює контроль щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів сільським, головою, секретарем, депутатами сільської ради, заступником голови, надає зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
 • інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

 

4.2. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва, розглядає:

 • проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;
 • звіти про виконання місцевого бюджету;
 • питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;
 • питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;
 • питання налагодження соціально-економічного співробітництва між громадами у межах території України та міжнародного співробітництва;
 • інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
 • контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;
 • здійснює контроль за своєчасним формуванням та кількісними і якісними показниками наповнення дохідної, виконання видаткової частин сільського бюджету, використанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загального та спеціального фондів за обсягами, термінами, структурою та їх цільовим призначенням;
 • погоджує проекти всіх нормативних актів ради незалежно від суб’єкта їх внесення, якщо вони стосуються планово-бюджетної сфери діяльності ради чи впливають на рівень видатків або надходжень та ефективного використання коштів сільського бюджету;
 • погоджує внесення змін до доходів та видатків сільського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій;
 • погоджує розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 1 січня календарного року;
 • розглядає та погоджує переліки заходів щодо реалізації галузевих цільових програм на відповідний бюджетний період;
 • погоджує розподіл окремих видатків, передбачених головним розпорядникам коштів обласного бюджету та інших місцевих бюджетів;
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта.
 •  

4.3. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони пам’яток, історичного середовища, розглядає:

 • питання, що стосуються покращення стану закладів та об`єктів освіти, фізичної культури і спорту;
 • питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;
 • питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;
 • питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території сіл;
 • питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;
 • готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;
 • питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;
 • інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
 • виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта.

 

4.4. Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних відносин, природокористування, промисловості, сільського господарства,  підприємництва, транспорту і зв’язку, енергозбереження, житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою, розглядає:

 • питання регулювання земельних відносин на території населених пунктів, що увійшли до об’єднаної громади;
 • питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;
 • доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;
 • питання ефективного використання земель;
 • попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради;
 • вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території сіл (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);
 • розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
 • контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;
 • розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;
 • приймає участь в організації місячників благоустрою;
 • розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;
 • сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;
 • приймає участь у розробці «Правил благоустрою сіл»;
 • питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;
 • питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
 • питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, шляхів;
 • питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;
 • питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.
 • здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • питання про стан та розвиток сільського господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, сфери послуг та житлово-комунального господарства;
 • питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва.
 • питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
 • розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;
 • контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;
 • виконує повноваження у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до функціональної спрямованості та забезпечує подання експертного висновку до проекту регуляторного акта.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь