A A A K K K
для людей із порушенням зору
ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Положення про відділ надання соціальних послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Заслучненської сільської ради

від 22 грудня 2022 року № 137-09/2022

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АКВА"

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділ надання соціальних послуг Комунального підприємства "Аква" (далі - Відділ) - є комплексним закладом соціального захисту населення у структурі Комунального підприємства «Аква» Заслучненської сільської ради, який провадить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї).

1.2. Власником (Засновником) Відділу є Заслучненська сільська рада (далі - Засновник), місце знаходження: 31050, Україна, Хмельницька область, Хмельницький район, село Заслучне, площа І.О.Масловського, будинок, 2).

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні послуги», іншими нормативно-правовими актами з питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

1.4. Повне найменування Відділу: ВІДДІЛ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АКВА».

1.5. Скорочене найменування Відділу: ВІДДІЛ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ.

1.6. Відділ – не є юридичною особою, є неприбутковою установою.

1.7. Утримання Відділу забезпечується за рахунок коштів бюджету Заслучненської сільської ради, а також за рахунок інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

1.8. Положення про Відділ, кошторис, штатний розпис та структура Відділу затверджуються Засновником.

1.9. Діяльність Відділу повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг, що встановлюються нормативно-правовими актами та законами України.

                       

                                       2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

2.1. Основною метою діяльності Відділу є  надання соціальних послуг особам (сім’ям), які проживають на території Заслучненської сільської територіальної громади, перебувають у складних життєвих обставинах, не можуть самостійно їх подолати та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

2.2. Основні завдання Відділу:

2.2.1 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики України, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

2.2.2 Відділ відповідно до визначених цим Положенням завдань:

-виявляє особи/сім’ї та веде їх облік;

-складає  оцінку потреб сімї/особи у соціальних послугах;

- надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

- надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем;

- складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- вносить відомості до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

-проводить внутрішній моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

- створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

- взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-територіальній одиниці/територіальній громаді надають допомогу особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

- інформує населення громади та осіб/сім’ї індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок їх отримання. Інформація може також надаватися у вигляді листівок, буклетів, брошур. Відповідні матеріали можуть розміщуватися в засобах масової інформації чи інших інформаційних ресурсах;

- бере участь у визначенні потреб населення Заслучненської сільської територіальної громади у соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;

- забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

2.2.3. Соціальні послуги надаються Відділом за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні Відділу, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення Відділу (зокрема на вулиці).

2.2.4. Забезпечує в межах компетенції, реалізації на території Заслучненської сільської ради державної соціальної політики, виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи та соціального захисту.

2.2.4. Відділ надає такі соціальні послуги:

- догляд вдома;

- консультування;

- інформування;

- представництво інтересів;

- соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Підставою для надання соціальних послуг є:

- результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Заслучненської сільської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.2.6. Соціальні послуги надаються Відділом за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/третіх осіб або безкоштовно для одиноких осіб похилого віку.

Розмір плати за соціальні послуги визначаються Відділом у визначеному законодавством порядку і затверджується його Засновником.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

 Відділ має право:

2.2.7. Самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг;

- утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди, в тому числі із залученням представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції надають допомогу особам/сім’ям;

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;

- отримувати гуманітарну і благодійну допомогу та безкоштовно передавати її особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, особам похилого віку, особам з інвалідністю;

- укладати у встановленому законодавством порядку договори, угоди з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними), та громадянами;

- придбати або орендувати автотранспортний засіб, а також обладнання, необхідне для забезпечення діяльності Відділу.

2.2.8. Відділ провадить діяльність за принципами недискримінації, дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

2.2.9. Вищим органом управління Відділу є Засновник. Виконавчим органом Відділу є директор Комунального підприємства «Аква», який очолює комунальне підприємство та призначається Засновником відповідно до процедури, передбаченої Статутом підприємства.

2.2.10. Директор Відділу:

- організовує роботу Відділу, персонально відповідає за виконання завдань Відділу, визначає ступінь відповідальності працівників;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

- забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Відділу;

- затверджує положення про структурні підрозділи Відділу;

- затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

- призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад працівників Відділу;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Відділу та контролює їх виконання;

- видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

- діє від імені Відділу і представляє його інтереси без довіреності в усіх установах, організаціях, підприємствах, закладах не залежно від форми власності та підпорядкування;

- укладає договори, угоди;

- розпоряджається коштами Відділу в межах затвердженого кошторису;

- забезпечує фінансово-господарську діяльність Відділу, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення, спеціальними засобами для догляду і самообслуговування;

- забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

- вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- подає Засновнику пропозиції щодо внесення змін до цього Положення, структури, штатного розпису та кошторису витрат Відділу;

- звітує перед виконавчим комітетом Заслучненської сільської ради про роботу Відділу;

- нагороджує, заохочує працівників Відділу, а також накладає на них стягнення відповідно до законодавства;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

2.2.11. Відділ підконтрольний і підзвітний Засновнику, а також підпорядковується виконавчому комітету Заслучненської сільської ради та сільському голові.

2.2.12. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Відділу встановлюються відповідно до законодавства.

2.2.13. Відділ забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 

- створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі підвищення кваліфікації, супервізії);

- проведення профілактичного медичного огляду;

- надання інвентарю для роботи;

- створення безпечних умов праці.

2.2.14. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у Відділі проводиться відповідно до законодавства.

Контроль за додержанням Відділом вимог законодавства у сфері надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

2.2.15. Засновник забезпечує створення та розвиток у Відділі необхідної матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам згідно із законодавством.

2.2.16. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Відділ в установленому порядку забезпечуює належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися в просторі.

2.2.17 Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Засновника у встановленому чинним законодавством порядку.

2.2.18. Зміни до цього Положення вносяться на підставі рішення Засновника шляхом викладення його у новій редакції у порядку встановленому чинним законодавством.

 

 

3. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ДО ВІДДІЛУ ТА НАДАННЯ

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

3.1. На надання соціальних послуг у Відділі мають право:

3.1.1. громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

3.1.2. громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, особи з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

3.2. Прийняття до Відділу здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, доповненої визначенням індивідуальних потреб.

3.3. Відділ розглядає заяву особи, надає їй допомогу в підготовці необхідних документів.

3.4. У разі необхідності після звернення особи надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг;

3.5.  Після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

3.6. Після подання заяви до уповноваженого органу не пізніше ніж наступного робочого дня та інформує про можливість отримання необхідної допомоги та умови її надання (в усній формі, через електронні засоби комунікації або шляхом надання друкованих інформаційних матеріалів);

3.7. При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

 3.8. Уповноважений орган може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів немає можливості задовольнити потребу у соціальних послугах.

 3.9. У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

  1. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.
  2. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.
  3. Терміни та умови перебування у Відділі, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між

Відділом та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

3.13. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у Відділі ведеться особова справа чи інші документи, передбачені законодавством.

3.14. Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Відділі та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах передбачається їх надання.

3.15. Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються відповідно до законодавства.

  1. Особи, сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у відділі, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я директора , переглянути свою особову справу.
  2. Надання соціальних послуг у Відділі припиняється за письмовим повідомленням сім’ї, особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:
  • поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;
  • виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Відділ, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);
  • направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;
  • зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;
  • поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);
  • грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Відділу;
  • порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
  • систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;
  • виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг ;
  • надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд вустановленому законодавством порядку;
  • надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;
  • відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
  • не виконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;
  • припинення діяльності Відділу. В такому разі орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому Відділі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).
  1. У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки працівника та копії свідоцтва про смерть або довідки про смерть.
  2. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Відділу і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом директора Відділу.
  3. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Відділ, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.
  4. Соціальні послуги у Відділі можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.
  5. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються:
 • особам, сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації;
 • особам з числа випускників інтернатних закладів;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;
 • особам з інвалідністю;
 • особам, які звільнилися з місць позбавлення волі;
 • особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

-  особам похилого віку, які мають інвалідність 1-ї групи, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами або не дієздатними в установленому порядку;

- особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

  1. Безоплатне надання соціальних послуг у Відділі припиняється у разі:

- виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує Відділ, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

- надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

- іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

  1. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами,         надаються за плату.
  2. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Відділом відповідно до «Методичних рекомендацій щодо обрахунку вартості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів» і затверджуються рішенням сільської ради.
  3. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.
  4. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у структурних підрозділах Відділу у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян від зазначеної плати.

 

Сільський голова

 

Анатолій РОЗУМНИЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь