ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Порядок проведення конкурсного відбору

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Заслучненської сільської ради

від 21 лютого 2020 року № 19

 

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах

Заслучненської сільської ради

 

 

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах Заслучненської сільської ради (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах Заслучненської сільської ради проводиться з метою забезпечення конституційного права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

 1.3. Проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах Заслучненської сільської ради здійснює конкурсна комісія з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (далі - конкурсна комісія).

1.4. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням сільського голови. Конкурсна комісія складається з голови, секретаря та членів комісії. Очолює конкурсну комісію перший заступник сільського голови. До складу конкурсної комісії входять представники апарату та виконавчих органів Заслучненської сільської ради.

До складу конкурсної комісії, окрім представників апарату та виконавчих органів Заслучненської сільської ради, можуть входити депутати Заслучненської сільської ради, представники громадськості.

Зміни до складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням сільського голови.

1.5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду (за згодою сторін), а також просування в апараті та виконавчих органах сільської ради по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються сільським головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті та виконавчих органах сільської ради. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • досягли установленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
 • визнані в установленому порядку недієздатними;
 • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади в органах місцевого самоврядування;
 • відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
 • у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами чи свояками;
 • в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали до сільської ради необхідні документи з метою участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування в апараті чи виконавчих органах сільської ради (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація сільською радою оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

3. Оголошення про конкурс

3.1. Сільська рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників сільської ради та її виконавчих органів.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу сільською радою містяться такі відомості:

1) місцезнаходження сільської ради, адреса та номери телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом організаціно-кадрової роботи, діловодства та звернень громадян виконавчого комітету сільської ради (далі – оргвідділ виконавчого комітету);

3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб органів місцевого самоврядування;

4) строк прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до чинного законодавства здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття сільським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку конкурс не оголошується.

 

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій заявник вказує, що він ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня засвідчені нотаріально або оргвідділом виконавчого комітету;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;
 • письмову згоду про проведення спеціальної перевірки;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особи, які працюють у апараті та виконавчих органах сільської ради і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.4. Перевірка поданих документів на їх відповідність установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи органів місцевого самоврядування, проводиться оргвідділом виконавчого комітету сільської ради.

4.5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється оргвідділом виконавчого комітету сільської ради з відповідним обґрунтуванням.

4.6. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до участі у ньому, але остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються в оргвідділі виконавчого комітету сільської ради.

 

5. Порядок проведення іспиту та відбору кандидатів

5.1. З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів конкурсною комісією проводиться іспит.

5.2. Оргвідділ виконавчого комітету сільської ради за погодженням із головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування", "Про державну службу" (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), «Про запобігання корупції» та законодавства, яким визначається специфіка функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради.

5.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

5.5. Перелік питань на перевірку знання законодавства, у тому числі законодавства, яким визначається специфіка функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, затверджується сільським головою.

5.6. Перелік питань може публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та надаватися для ознайомлення усім учасникам конкурсу під час подання документів для участі у ньому.

5.7. Екзаменаційні білети формуються за встановленою чинним законодавством формою та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради - всього 5 питань. Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 15.

5.8. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах складаються з питань на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», питання 4, 5 відбираються з питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради.

5.9. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

5.10. Організаційна підготовка до іспиту:

1) Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2) Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

3) До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

5.11. Складання іспиту:

1) Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

2) Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3) Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складається іспит, до його закінчення.

4) Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

5) При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Заслучненської сільської ради. На кожному аркуші (у правому верхньому кутку) кандидат обов'язково вказує своє прізвище, ім'я та по батькові, номер білета. Відповіді на питання білета кандидат може надавати у довільному порядку, при цьому, обов`язково зазначається порядковий номер питання та його зміст.

Після підготовки відповідей на кожному аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту (у правому нижньому кутку).

Відповіді на питання білету переносяться з аркуша на аркуш, аркуші з відповідями нумеруються кандидатом самостійно по мірі їх наповнення.

6) Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

5.12. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків іспиту:

1) Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

2) Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

3) Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми.

З результатами іспиту кандидат має бути ознайомлений.

4) Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в оргвідділі виконавчого комітету сільської ради.

5) Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

6) Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

7) Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

8) Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування апарату та виконавчих органів сільської ради.

9) Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в апараті чи виконавчих органах сільської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

10) Якщо за результатами конкурсу не  відібрано  жодного  з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

11) Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

12) Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 її складу.

13) Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

14) У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

15) Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

16) Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

17) Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

18) Рішення конкурсної комісії та результати іспиту можуть бути оскаржені сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

19) Рішення сільського голови може бути оскаржене в установленому чинним законодавством порядку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь