ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Хмельницького району Хмельницької області

Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Заслучненської сільської ради

Дата: 24.12.2020 14:37
Кількість переглядів: 501

Фото без опису

ЗАСЛУЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

третьої позачергової сесії дев`ятого скликання

 

15 грудня 2020 року

 

№ 59-09/2020

 

(Рішення зі змінами згідно рішення Заслучненської сільської ради

від 23 грудня 2020 року № 95-09/2020)

 

Про створення відділу освіти, культури, молоді та спорту Заслучненської сільської ради

 

     Розглянувши подання Заслучненського сільського голови Розумного А.Г. щодо утворення виконавчого органу - відділу освіти, культури, молоді та спорту Заслучненської сільської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва, постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони пам’яток, історичного середовища, відповідно до частини першої статті 87 Цивільного кодексу України, частини другої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», керуючись пунктом 6 частини першої статті 26, статтею 54, частинами першою та третьою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Заслучненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Створити виконавчий орган ради – відділ освіти, культури, молоді та спорту Заслучненської сільської ради без статусу юридичної особи.

            2. Затвердити Положення про відділ освіти, культури, молоді та спорту Заслучненської сільської ради, що додається.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії: з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій, співробітництва між громадами та міжнародного співробітництва (Шпиталюк Г.О.) та з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення, охорони пам’яток, історичного середовища (Копичинський О.С.).

 

 

Сільський голова

 

Анатолій Розумний

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Заслучненської сільської ради

від 15 грудня 2020 року № 59-09/2020

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАСЛУЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

(зі змінами згідно рішення Заслучненської сільської ради від 23 грудня 2020 року № 95-09/2020)

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заслучненської сільської ради (далі – відділ) утворений Заслучненською сільською радою, входить до складу виконавчих органів ради і в межах Заслучненської сільської територіальної громади (далі - Заслучненська ТГ) забезпечує виконання покладених на відділ завдань, є підзвітним і підконтрольним, підпорядкованим Заслучненській сільській раді та її виконавчому комітету, сільському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації, Управлінню молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України (далі – МОН України), Міністерству молоді та спорту України та Міністерству культури України.

 

(Абзац другий пункту 1.1. виключено згідно рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №95-09/2020)

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про освіту» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Кодексами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Фонду державного майна України, рішеннями Заслучненської сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться сесією Заслучненської сільської ради.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сесією Заслучненської сільської ради.

 

(Пункти 1.5.-1.8. виключено згідно рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №95-09/2020)

 

2. Мета відділу

2.1. Метою відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері культури та туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів мешканців Заслучненської сільської територіальної громади.

 

3. Основні завдання, функції та права

3.1. Для досягнення мети відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики в сферах освіти, культури, молоді та спорту на території Заслучненської сільської ради.

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

3.1.3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами: вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Заслучненської сільської територіальної громади.

3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Заслучненської сільської територіальної громади.

3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.9. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.

3.1.10. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.

3.1.11. Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.

3.1.12. Готує проекти розпорядчих актів Заслучненської сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в тому числі нормативного характеру.

3.1.13. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.14. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції відділу на офіційному веб-сайті Заслучненської сільської ради.

3.2. При здійсненні повноважень відділ зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження розвитку культури та сприяти відродженню мистецьких осередків.

3.2.4. Здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв.

3.2.5. Забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні функції:

3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

3.3.2. Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Заслучненської сільської територіальної громади повної загальної середньої освіти.

3.3.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.3.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.3.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.3.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

3.3.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей та молоді.

3.3.9. Розробляє і подає на розгляд Заслучненської сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, молоді та спорту.

3.3.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, молоді та спорту в Заслучненській сільській територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.11. Забезпечує виконання рішень Заслучненської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції відділу.

3.3.12. Аналізує стан розвитку освіти, культури, молоді та спорту на території Заслучненської сільської територіальної громади, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти.

3.3.13. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.16. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.17. Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.3.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.19. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.3.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

3.3.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.26. Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.3.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.28. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Заслучненської сільської ради.

3.3.29. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.31. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.32. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції відділу.

3.3.33. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.3.34.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.3.36. Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції відділу.

3.3.37. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.38. Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3.39. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

3.3.40. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.41. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.42. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Відділ має право:

3.4.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, культури, молоді та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

3.4.2. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3. Скликати серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4. Вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Заслучненської сільської ради.

3.4.5. Вносити на розгляд сільської ради пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.

3.4.6. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видачі з перевищенням їхніх повноважень.

3.4.7.  Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.4.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо.

3.4.9. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури та мистецтва.

3.4.10. Погоджувати при затвердженні реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів культури підпорядкованих відділу.

3.5. Відділ освіти, культури, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Заслучненської сільської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

 

4. Структура відділу

4.1. Штатний розпис відділу затверджується сесією Заслучненської сільської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Заслучненською сільською радою.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником відділу.

4.3. Працівники відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою.

4.4. При відділі освіти, культури, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою шляхом оголошення та проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства, або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

5.2. Начальник відділу

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.4. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

5.2.5. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників відділу.

5.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу.

 

6. Фінансування діяльності відділу

6.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету Заслучнеської сільської ради, які виділені на його утримання.

6.2. Джерелами фінансування відділу є:

- кошти Заслучненського сільського бюджету;

- інші кошти, передані відділу згідно з чинним законодавством.

 

(Пункти 6.3.-6.4. виключено згідно рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №95-09/2020)

 

7. Заключні положення

 

(Пункт 7.1. виключено згідно рішення сільської ради від 23 грудня 2020 року №95-09/2020)

 

7.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією Заслучненської сільської ради.

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Марія Пирожок


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь